Valeways

Tro drwy Dir Ffiniol y Fro

Er bod gan ben gogleddol y Fro'r un math o atyniadau ag ardaloedd ymhellach i'r de, mae'r tir ychydig yn uwch ac mae mwy o goed a llynnoedd. Da byw sy'n cael eu ffarmio ran fynychaf, felly ni fydd cymaint o berygl i gerddwyr gael eu gwahardd rhag croesi'r tir yn ystod misoedd yr haf oherwydd cnydau. Mae'r brif daith gerdded yn arwain drwy dir amaethyddol ffrwythlon, coed pinwydd a chollddail a thwyndir calchfaen agored. Mae hefyd yn mynd heibio i ddau dy hanesddol a llyn prydferth ac o'r braidd yn cyffwrdd â chwr deheuol pellaf ardal lofaol De Cymru a fu unwaith mor bwysig. Mae un o'r teithiau cerdded byrrach yn mynd heibio i feithrinfa bysgod ffyniannus.

Pellter: 7 milltir (y brif daith gerdded); 3 milltir (taith fer A); 3½ milltir (taith fer B).

Map: Explorer 151.

Parcio: Wrth ymyl y ffordd yn Ystradowen. Ar wahân i hyn, nid oes llawer o le i barcio ar y daith.

Trafnidiarth Gyhoeddus: Bysiau (E11) rhwng y Bont-faen a Thonysguboriau sy'n dod bob awr yn fwy neu lai ond nid oes bysiau ar y Sul.

Bwyd a diod: Tafarn y 'White Lion' yn Ystradowen.

< yn ôl

Donate through Give as you Live Donate    Logos

Valeways, Unit 7, Barry Community Enterprise Centre, Skomer Road, Barry CF62 9DA
Telephone: 01446 749000 E-mail: info@valeways.org.uk

Web site design by Centrury Web Design